Economia socială vizează cooperativele, societăţile mutuale, asociaţiile, fundaţiile şi întreprinderile sociale prin furnizarea de bunuri şi servicii de-a lungul Europei şi prin generarea de milioane de locuri de muncă. Uniunea Europeană recunoaşte potenţialul întreprinderii sociale de a introduce soluţii inovative pentru incluziune şi coeziune socială, crearea de locuri de muncă, creştere şi promovarea cetăţeniei active, contribuind astfel la implementarea Strategiei Europa 2020 „Europa 2020:

Iniţiativă pentru asigurarea unei creşteri inteligente, sustenabile şi favorabile incluziunii” şi la misiunea Actului privind Piaţa Unică “o economie socială de piaţă foarte competitivă”.

Pentru a identifica sprijinul acordat de instituţiile europene în dezvoltarea întreprinderilor sociale prin elaborarea şi implementarea politicilor specifice, se propun următoarele direcţii de analiză

1) cadrul legislativ specific întreprinderilor sociale

2) cadrul instituţional care localizează întreprinderea socială în interiorul reţelei instituţiilor europene şi 3) acordarea de sprijin financiar în vederea iniţierii şi dezvoltării proiectelor de întreprindere socială la nivelul statelor membre.

Sursele de informare în vederea realizării acestui demers sunt documente şi informaţii publice de specialitate ale instituţiilor europene, în special documentele Comisiei Europeane.

În anul 2011, Comisia Europeană a reglementat principalele preocupări ale economiei sociale de piaţă şi formele sale de organizare prin Actul I privind Piaţa Unică (Aprilie) şi Iniţiativa pentru Antreprenoriat Social (Octombrie), iar în anul 2012 prin Actul II privind Piaţa Unică (Octombrie). Actul privind Piaţa Unică I (Single Market Act I) prevedea că principala acţiune pentru dezvoltarea antreprenoriatului social este elaborarea cadrului european normativ pentru facilitarea dezvoltării fondurilor de investiţii sociale, care va putea intensifica impactul iniţiativelor naţionale prin deschiderea oportunităţilor pieţei unice către acestea (acces la oportunităţi de investiţie şi pentru investitori din toate statele membre).

Actul privind Piaţa Unică II (Single Market Act II) asociază antreprenoriatul social coeziunii sociale (Key-action 12), iar Comisia Europeană (2012) atrage atenţia asupra celei mai importante problematici a antreprenoriatului social – necesitatea de a dezvolta instrumente pentru a spori încrederea şi vizibilitatea întreprinderilor sociale.

În momentul de faţă, documentele şi programele strategice sunt reprezentate de Iniţiativa de Antreprenoriat Social (2011), Programului Uniunii Europene pentru schimbări sociale şi inovare socială (2011), Programului Uniunii Europene de Ocupare a Forţei de Muncă şi Inovare Socială (2013), Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului privind fondurile europene de antreprenoriat social (2013).

Pornind de la contextul pieţei unice şi abordarea de economie socială, elaborarea, dezvoltarea şi implementarea de programe de susţinere instituţională şi financiară în domeniul antreprenoriatului social, ţinta vizată este crearea celor mai bune condiţii pentru ca întreprinderea socială să îşi atingă misiunea de a reprezenta un actor important în implementarea Strategiei Europa 2020.